Meniu
Meninio ugdymo pedagogas (Muzika)
2020-03-03

Meninio ugdymo pedagogė (muzika) organizuoja vaikų meninį-muzikinį ugdymą įstaigoje, veda muzikines veiklas salėje, grupėse, lauke. Jų metu vaikai dainuoja, šoka, žaidžia muzikinius, ritminius, didaktinius žaidimus, išbando įvairius muzikinius instrumentus. Vaikai klausosi įvairių žanrų muzikinių kūrinių, patirtus įspūdžius reiškia judesiais, mimika, spalvomis, vaidyba. Vaikai skatinami spontaniškai taikyti muziką įvairioje savo veikloje: žaidžiant, dainuojant, šokant, vaidinant, piešiant ir pan.. Tyrinėdami gamtą, vaikai atranda jos „muziką“ (vėjo ūžimą, upelio čiurlenimą, paukštelių čiulbėjimą), išbando gamtos „ritminių“ instrumentų galimybes: brauko kankorėžius, kriaukleles vieną į kitą, daužo akmenėlius, lazdeles ir pan. Vykdomos integruotos veiklos, kurių metu vaikai muzikos pajautimą mėgina derinti su judesiu (laisvas muzikalus judesys).

Meninio ugdymo pedagogė (muzika) įstaigoje:

  • individualizuoja ir diferencijuoja ugdymą pagal vaikų gebėjimus ir amžių;
  • dirba individualiai;
  • dirba grupelėmis su ypatingų muzikinių gabumų turinčiais vaikais;
  • dirba su specialiųjų poreikių vaikais;
  • bendradarbiaudama su įstaigos specialistais, pedagogais, tėvais, bei socialiniais partneriais organizuoja bendras veiklas, vakarones, projektus, įvairius renginius ir šventes įstaigoje ir už jos ribų;
  • kartu su vaikais dalyvauja įvairiuose koncertuose, konkursuose, projektuose.

Nuorodos