Meniu
„Klevelių“ grupė
2024-01-22

Klevelių“ grupėje vaikai ugdomi pagal lopšelio – darželio „Ežiukas“ ikimokyklinio ugdymo programą. Atsižvelgiat į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, gebėjimus, į raidos dėsningumus, vaikams padedame išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiaisiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenys.

Šiais mokslo metais į ugdomąjį procesą integruosime:

  • Socialinių emocinių įgūdžių programos „Kimochis“ elementus, siekiant padėti vaikams įgyti žinių, įgūdžių, kurie reikalingi kuriant pozityvius tarpusavio santykius bei lavinant emocinį intelektą.
  • Respublikinio sveikos gyvensenos įgūdžių plėtojimo projekto ,,Sveikatiada” sveikos gyvensenos ugdymo programos idėjas ir veiklas - siekiant suteikti vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą.
  • Respublikinio prevencinio projekto ,,Žaidimai moko 2020“ veiklas - pasitelkus įvairius žaidimus plėsis ir tikslės regimieji ir erdvės suvokimo vaizdiniai, lavės smulkioji motorika, tobulės riešo, rankų pirštų judesiai

Ugdomoji aplinka. Sudaromos sąlygos įvairiapusei vaikų veiklai, kad vaikas pats galėtų pamatyti, paimti, paliesti, tyrinėti, konstruoti, kurti ir sukurti, atrasti ir pažinti jį supantį pasaulį.

Pagrindinis ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) metodas yra žaidimas.

Vaikų žaidimai–universaliausias vaiko ugdymas(is), nes jie yra ir vaiko gyvenimo būdas, ir ugdymo(si) metodas. Žaisdami vaikai įgyja žinių, išmoksta bendrauti, patiria, išgyvena, sužino, kuria, „atranda“ ir perima svarbiausias dvasines vertybes, gyvenimo patirtį ir t.t. Žaidimas yra svarbiausia vaiko socialinį, emocinį ir pažintinį ugdymąsi skatinanti veikla.

Nuorodos