Meniu
Komisijos ir darbo grupės
2021-06-28

Kauno lopšelio - darželio "Ežiukas" vaiko gerovės komisija

Komisijos pirmininkas - Rasita Masaitienė, direktorės pavvaduotoja ugdymui.

Komisijos pirmininko pavaduotoja - Rasa Benešiūnienė, logopedė.

Nariai:

Inesa Kazlauskienė - ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Lina Blėdienė - ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Nomeda Ramaškaitė - spec. pedagogė.

Pagrindinės Vaiko gerovės komisijos funkcijos:

1. Vertinama lopšelio darželio ugdymosi aplinka, svarstoma kita problematika;
2. Nagrinėjamas saugios ugdymosi aplinkos lopšelyje- darželyje kūrimas;
3. Analizuojama smurto, patyčių problematika;
4. Analizuojami vaikų pasiekimų rezultatai;
5. Analizuojamas vaikui paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vykdymas;
6. Teikiamos rekomendacijos grupių pedagogams dėl ugdymo metodų ir darbo organizavimo su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių;
7. Sprendžiant konkretaus vaiko problemą sudaromas švietimo pagalbos planas, nubrėžiant, kas ir už ką yra atsakingas;
8. Analizuojamas teikiamos švietimo pagalbos vaikui veiksmingumas, prireikus koreguojamas švietimo pagalbos priemonių teikimas.


Kauno lopšelio-darželio "Ežiukas" mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija

Komisijos pirmininkė - Irma Žilinskienė, direktorė.

Komisijos sekretorė - Loreta Liauzgienė, vyresnioji mokytoja.

Nariai:

Renata Motuzienė - vyresnioji meninio ugdymo mokytoja.

Nijolė Račienė - vyresniojisioji mokytoja.

Edita Mikelionienė - švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.


Kauno lopšelio-darželio "Ežiukas" mokytojų taryba

Tarybos pirmininkė - Irma Žilinskienė, direktorė.

Nariai:

Visos pedagogės.

Renata Motuzienė - meninio ugdymo mokytoja.

Rasa Benešiūnienė - logopedė.

Jovita Varkulevičienė - meninio ugdymo mokytoja.


Kauno lopšelio-darželio "Ežiukas" įstaigos taryba

Tarybos pirmininkė - Inesa Kazlauskienė.

Nariai:

Renata Motuzienė,

Dovilė Puidokienė,

Aloyzas Pakalniškis,

Mindaugas Mickevičius.

 

 

 

Nuorodos